بارش فکری

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
رایگان!

تجربيات تدريس

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
رایگان!

تدريس با شادي

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
رایگان!
31%
تخفیف

جلسه اول دوره كتاب دانشگاهي جهت پشتيباني كامل تا انتشار كتاب در مركز نشر فراعلم به شماره 09125356340 پيام ارسال فرماييد

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

19
45,000 تومان
25%
تخفیف

جلسه دوم دوره اصول نگارش كتاب دانشگاهي

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

1
45,000 تومان
31%
تخفیف

جلسه سوم دوره كتاب دانشگاهي جهت پشتيباني كامل تا انتشار كتاب در مركز نشر فراعلم به شماره 09125356340 پيام ارسال فرماييد

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

12
45,000 تومان
17%
تخفیف

دوره توانمند سازي دانشجويان و دانش آموختگان رشته برنامه ريزي (بخش اول) دكتر كوروش فتحي واجارگاه

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

1
500,000 تومان
17%
تخفیف

دوره توانمند سازي دانشجويان و دانش آموختگان رشته برنامه ريزي (بخش دوم) دكتر كوروش فتحي واجارگاه

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
500,000 تومان