دکتر محمد آرمند

دکتر محمد آرمند

عضو هيأت علمي و دانشيار برنامه ريزي درسي پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني سمت.

مدير گروه برنامه ريزي درسي

آدرس ایمیل

mohammadarmand@yahoo.com