دکتر محمد آرمند

درباره استاد:
عضو هيأت علمي و دانشيار برنامه ريزي درسي پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني سمت
سوابق تحصيلي :
ليسانس تكنولوژي آموزشي از دانشگاه تبريز
فوق ليسانس تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه تربيت مدرس
دكتراي برنامه ريزي درسي از دانشگاه تربيت مدرس
فعاليتهاي علمي:
پژوهش ، تاليف و تدريس درس هاي رشته علوم تربيتي در دانشگاههاي مختلف و برگزاري كارگاه چگونگي تاليف كتاب دانشگاهي در دانشگاههاي مختلف.

آدرس ایمیل

info@faraelm.com

دوره های ارائه شده توسط این مدرس