دکتر حسن فانیدپور

مدیر گروه فناوری آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان قم

آدرس ایمیل

hasan.fanid@yahoo.com