دكتر محمد رضا سعيدي

مدير گروه باستانشناسي و تاريخ                                                            

دانشيار پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني سمت

آدرس ایمیل

m.r.saeedi1347@gmail.com