دكتر صفر بيگ زاده

مدير گروه حقوق         

عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

آدرس ایمیل

beigzadeh@irandoc.ac.ir