دكتر حميد رضا خادمي

مدير گروه فلسفه

دانشيار پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني سمت

 

آدرس ایمیل

khademi@samt.ac.ir